Mūsu hotline:
+49 (0) 2428/8198992
Sertificēts interneta veikals
3 gadu garantija par visām ierīcēm
Augstākās cenas priekšrocības
No pasūtījumu vērtības no 59 €, mēs sniegsim jums kuģniecības izmaksas!
Free Pants etiķete
Jūs atrodaties šeit: Nagu dizains / Nail Art / MoYou

MoYou

Uz??m?ji no filozofijas MoYou-London ir rad?t kaut ko jaunu un unik?lu un par?d?t savu person?bu ar naglu m?kslu. Vi?as pras?ba ir ar? padar?t nail art uz jauna m?kslas forma padara pasauli nedaudz vair?k skaistu un no jauna interpret?t m?zikas m??ot?jiem. Rodas, ilgtsp?j?bas MoYou ne p?r?k ?ss, saska?? ar savu p?rskatu. Galven? uzman?ba tiek piev?rsta štanc?šanu, nagu m?kslas metodi, kas ?em vair?k un vair?k draugiem un ar iek?rt?m MoYou ?oti viegli iet no rokas.

?patn?ba no mar??šanas šabloni MoYou: Jums ir ierobežota daudz tematisk?s varianti pieejamos un mot?viem, nevis par parasto. Papildus Stampen un maz?kas programmas, piem?ram, pu?u un tauri?u visa naglu mot?vi, ar? XL form?ti ir pieejami. Mar??šanas pl?ksnes ir pilna naglu mot?vi, kas ir ?oti lieli. T?p?c ir seviš?i plašs vai ?oti gari nagi var piln?b? izstr?d?tas ar spiedogu.

Daudzi no MoYou London Štanc?šanas Par?d?t veidnes ar? lielizm?ra mot?vi. Štanc?šanas uzst?d?šana var izv?l?ties no daž?d?m jom?m attiecas, lielform?ta dizainparaugu vai uzraksts uz vair?kiem nagiem ir ar? iesp?jams. Ar jauno Stila veidnes z?mogošanai komplekti MoYou taj? paš? laik? jaun? nagu m?kslas standartiem. Pane?u pied?v? nebeidzamu daž?das iesp?jas un mot?vi Z?mogošanai smalks, rota??gu vai iev?rojams.

Ne tikai šabloniem, ?pašu mar??šanas naglu pul?jam?m past?m, z?mogs un skr?pis ir pieejami p?c MoYou. Z?mogi ir m?kst?kas nek? parasti, un t?d?j?di ?oti viegli absorb?t mar??šanas dizainu. Velt?u pl?ksn? naglu ar rezult?ts ide?ls mar??šanas nagu m?kslas metode ir pat viegl?k ir tieši tik vienk?rši.

Uzman?bas centr? MoYou ir skaidri štanc?šanu, tas izplata uz??muma atseviš?iem ražojumiem, k? ar? visu kopas k? s?kuma komplektu vai profesion??iem. Tom?r daudzi citi nagu m?kslas produktu pied?v?jum? jauns un svaigs uz??mums. R?ki un rokasgr?matas ir pieejamas ar? k? nagla pul?jam?m past?m daudz?s kr?s?s un dizainu, nagu m?kslas piederumus, piem., Rhinestones, mirdz?t pulveris, tetov?jumiem ir iek?autas ar? daudzas vari?cijas produktu kl?sts.

Ekskluzīvus piedāvājumus.Tikai par jums. Piereģistrējies tagad! kvīts derīga līdz 31.12.2012, tiklīdz lietotājs var pārlūkot no iepirkumu vērtība ir 40 €
5€